يزدانيزدان، تا این لحظه: 8 سال و 3 ماه و 3 روز سن داره
زندگي عاشقانه مازندگي عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 8 ماه و 8 روز سن داره

يزدان مامان

يزدان مامان

يزدان الاغ سوار                         

ماچمن يزدان كوچولو هستم.سه شنبه 15 شهريور 90 ساعت 9:30 صبح دنيا اومدم .قلب

3/5

عزيزم سه سال  و 6 ماه است كه قدم بر چشمانم گذاشته اي. يزدانم بهترين ها را برايت آرزو مي كنم.   ...
16 اسفند 1393